Práce s binárními soubory

Doplňující informace

Veškeré níže uvedené funkce je možné použít také s textovými soubory, mnohem častěji se však v praxi využívají u souborů binárních.

Čtení bloku dat

Hlavička funkce:

size_t fread(void *kam, size_t rozmer, size_t pocet, FILE *fr);

kde fr je datový proud, ze kterého se čte, rozmer je velikost jedné čtené položky, pocet udává počet položek a kam je adresa, kam se úspěšně přečtená data uloží. Funkce vrací počet úspěšně přečtených položek.

Příklad:

#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fr = fopen("in.dat", "rb");
fread(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU, fr);

Zápis bloku dat

Hlavička funkce:

size_t fwrite(void *odkud, size_t rozmer, size_t pocet, FILE *fw);

kde fw je datový proud, do kterého se zapisuje, rozmer je velikost jedné zapisované položky, pocet udává počet položek a odkud je adresa, kde jsou zapisovaná data uložena. Funkce vrací počet úspěšně zapsaných položek.

Příklad:

#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fw = fopen("out.dat", "wb");
...
fwrite(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU, fw);

Posun pozice v souboru

V některých situacích je třeba číst (resp. zapisovat) data z (resp. do) konkrétního místa souboru. Toto nám jazyk C umožňuje řešit pomocí posouvání "ukazatele" na aktuálně zpracovávanou pozici daného souboru.

Hlavička funkce pro posun v souboru:

int fseek(FILE *f, long posun, int odkud);

kde f je daný soubor, posun udává počet bytů (může být i záporné číslo), o kolik se chceme posunout směrem ke konci souboru, odkud udává pozici v souboru, ke které se bude zamýšlený posun vztahovat. Parametr odkud může nabývat těchto hodnot: SEEK_SET (pro posun od začátku souboru), SEEK_CUR (pro posun od aktuální pozice) a SEEK_END (posun od konce souboru). Funkce vrací nulu v případě úspěchu a nenulovou hodnotu, pokud nastala chyba.

Hlavička funce pro zjištění pozice:

long ftell(FILE *f);

kde f je daný soubor. Funkce vrací aktuální pozici odpovídající velikosti posunu od začátku souboru v bytech.

Příklad:

/* navrat na puvodni misto */
akt_pos = ftell(f);
fseek(f, 0L, SEEK_SET);
if (hledej(f, "ahoj") == NULL)
   fseek(f, akt_pos, SEEK_SET);

Pokud v programu zapisujeme a čteme z téhož souboru, je potřeba si uvědomit, že z technických důvodů nesmí žádná vstupní operace (např. volání fread) následovat přímo po výstupní operaci (např. volání fwrite) a naopak, bez předchozího volání funkce fseek. Pokud není potřeba měnit pozici v souboru, lze pomocí funkce realizovat posun o 0 bytů (např. fseek(f, 0L, SEEK_CUR);).


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.