Operátory

Doplňující informace

Související pojmy

Priorita je vlastnost operátorů udávající pořadí, ve kterém se operátory nacházející se v jednom výrazu vyhodnocují. V jazyku C jsou vyhodnocovány nejprve operátory s prioritou 1 (pokud jsou ve vyhodnocovaném výrazu obsaženy) a jako poslední s prioritou 15. Pořadí vyhodnocování operátorů lze pochopitelně změnit použitím kulatých závorek "(" a ")". U složitějších výrazů se doporučuje psát závorky také pro zvýšení přehlednosti zdrojového kódu.

Asociativita operátorů dané prioritní třídy udává "směr", ve kterém se vyhodnocují operátory této třídy. V jazyku C odlišujeme asociativitu "zleva" a "zprava". Také asociativita operátorů může být zastíněna použitím závorek.

Arita operátoru udává počet jeho operandů, čili počet výrazů, se kterými se daná operace provádí. V jazyku C máme k dispozici operátory unární (tj. s aritou 1), binární (tj. s aritou 2) a jeden operátor ternární (tj. s aritou 3).

Operátory přiřazení

Operátor přiřazení je binární, přičemž jeho levý operand musí být tzv. L-hodnota, čili výraz, který má adresu, na níž uložená hodnota může být změněna (typicky identifikátor proměnné). Pravý operand je pak libovolný výraz, jehož hodnota se při vyhodnocování operátoru uloží do levého operandu. Výsledná hodnota operátoru je tato přiřazovaná hodnota.

Kromě jednoduchého přiřazení (operátor =), které bylo popsáno výše, existují další operátory přiřazení (+=, -=, *=, /=, %= atd.), které odpovídají modifikaci levého operandu odpovídajícím operátorem za použití pravého operandu (např. x += 2 odpovídá x = x + 2).

Příklady:

i = j = k = 2; /* vícenásobné přiřazení */
x = 2 + (y = 3 * z * z + 2 * y); /* syntakticky možné, ale velmi nepřehledné */

Aritmetické operátory

Unární plus a mínus (např. +2, -cislo)

Binární plus a mínus (např. i+3, a-b)

Dekrementace (snížení hodnoty o 1) a inkrementace (zvýšení hodnoty o 1) (např. i--, ++c)

Operátory dekrementace a inkrementace mají vedlejší efekt - mění hodnotu svého operandu (ten tedy musí být L-hodnota). Oba operátory lze použít jak prefixově (před operandem) tak postfixově (za operandem), přičemž se liší výslednou hodnotou výrazu. V prefixovém tvaru je výslednou hodnotou výrazu hodnota operandu před snížením (resp. zvýšením) o 1, v postfixovém tvaru pak hodnota operandu po snížení (resp. zvýšení).

Příklady:

int i = 1, j, k;
j = i++;  /* j má hodnotu 1, i má hodnotu 2 */
k = ++i;  /* k má hodnotu 3, i má hodnotu 3 */

Krát, děleno, modulo (zbytek po celočíselném dělení) (např. 2*a, 4/3, 5%b)

Výsledné hodnoty operátorů odpovídají daným matematickým operacím. Vyjímkou je pouze operátor děleno /, který se v případě dvou celočíselných operandů chová jako celočíselné dělení.

Logické operátory

V jazyku C máme k dispozici operátor logického součinu && (odpovídající logické spojce "a zároveň", např. a&&b), logického součtu || (logická spojka "nebo", např. a||b) a negace ! (např. !a). Logických operátorů se týká také pojem líné vyhodnocování, které spočívá ve vyhodnocování pouze té části výrazu (složené logické podmínky), kterou je nutné vyhodnotit pro zjištění výsledné logické hodnoty.

Operátory porovnání (např. a<1, 2>b, 2<=3, a>=b, a==1, b!=2)

Výslednou hodnotou všech operátorů porovnání je odpovídající logická hodnota (nula znamená nepravdu, cokoli jiného pravdu). Význam většiny operátorů porovnávání je intuitivní. Zmíníme tedy pouze operátor rovnosti ==, který je potřeba nezaměňovat s operátorem přiřazením =, a operátor "nerovná se" !=.

Přetypování

Implicitní (automatické) přetypování

Před provedením každé operace (vyhodnocením operátoru) dochází ke konverzi celočíselných operandů typů char, unsigned char, short, unsigned short na typ int a operandů typu float na typ double. Pokud mají operandy i poté různé typy provádí se postupně konverze int na unsigned int, unsigned int na long, long na unsigned long, unsigned long na double a double na long double dokud nejsou typy operandů shodné. U přiřazovacích příkazů se typ výrazu vpravo konvertuje na typ levé strany, což je i typ výsledku vyhodnocení přiřazovacího operátoru.

Explicitní (požadované, vynucené) přetypování

V některých situacích je potřeba si změnu typu výrazu vynutit. Například z důvodů odstranění varovných hlášení překladače (viz příklad 1) nebo k "ořezání" reálného čísla a získání jeho celé části (viz příklad 2).

Obecná syntaxe: (požadovaný_typ)výraz

Příklad 1:

int i = 10;
double f;
f = sqrt((double)i);

Příklad 2:

float f = 10.23;
int i;
i = (int)f;

Operátor sizeof (např. sizeof(int), sizeof(moje_cislo))

Operátor sizeof se vyhodnocuje na celé číslo odpovídající velikosti operandu (datového typu nebo proměnné) v bytech.

Podmínkový operátor (např. (a>b)?a:b)

Ternární operátor, který se na základě vyhodnocení podmínky (první operand) vyhodnotí buď na výsledek vyhodnocení druhého (podmínka je splněna) nebo třetího operadu (podmínka je nesplněna). Tento operátor je tedy možné použít pro větvení v rámci jednoho výrazu.

Obecná syntaxe: podmínka ? výraz_1 : výraz_2

Operátor čárka

Operátor čárka se používá k vytváření sekvenčních výrazů. Operátor se vyhodnocuje tak, že se vyhodnotí první operand (výsledek vyhodnocení je "zapomenut"), vyhodnotí se druhý operand a jeho hodnota je rovněž výsledkem vyhodnocení celého sekvenčního výrazu. Praktické využití tohoto operátoru je především v řídících řádcích cyklů.

Obecná syntaxe: výraz_1, výraz_2

Přehled operátorů jazyka C

Prior.OperátoryAsociativitaArita
1() [] -> .zleva 
2! ~ ++ -- + - (typ) * & sizeofzpravaunární
3* / %zlevabinární
4+ -zlevabinární
5<< >>zlevabinární
6< > <= >=zlevabinární
7== !=zlevabinární
8&zlevabinární
9^zlevabinární
10|zlevabinární
11&&zlevabinární
12||zlevabinární
13? :zpravaternární
14= += -= *= /= %= >>= <<= &= |= ^=zpravabinární
15,zlevabinární

Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.